Warunki gwarancji

Ładowanie...

Ogólne warunki gwarancji i serwisu dotyczące produktów marki ZINTRONIC sprzedawanych przez firmę ZINTRONIC.

 1. Na podstawie przepisów prawa zawartych w Kodeksie Cywilnym, firma ZINTRONIC mieszczącą się w Białymstoku 15-085, ul. Branickiego 31A  zwana dalej Gwarantem udziela Nabywcy gwarancji jakości na prawidłowe działanie zakupionego sprzętu opisanego szczegółowo na paragonie, fakturze lub karcie gwarancyjnej.

 2. Towar sprzedawany jest dla celów związanych z działalnością gospodarczą. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów zakupionych w firmie ZINTRONIC (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

 3. Niniejsza gwarancja dotyczy produktów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.zintronic.pl, serwisu aukcyjnego www.allegro.pl na koncie zintronic_pl oraz telefonicznie lub osobiście w sklepie stacjonarnym, których Gwarantem jest ZINTRONIC
  i obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Gwarancja udzielana jest wyłącznie Nabywcy i ma charakter nieprzenoszalny. Gwarant nie jest zobowiązany do usunięcia wady sprzętu, jeżeli dokument gwarancyjny zostanie przedstawiony przez inną osobę niż Nabywca.

 5. Okres gwarancji na poszczególne produkty marki ZINTRONIC wynosi 24 miesiące i liczy się od daty sprzedaży sprzętu przez Gwaranta. Nie dotyczy to produktów sprzedawanych jako Outletowe. W przypadku tych produktów długość gwarancji jest opisana w ofercie sprzedaży lub na indywidualnej karcie gwarancyjnej. 

 6. Do świadczenia gwarancyjnych usług serwisowych na produkty marki ZINTRONIC uprawniony jest Serwis Gwaranta z siedzibą przy ul. Branickiego 31A, 15-085 Białystok. Towary objęte gwarancją producenta innych marek niż ZINTRONIC serwisowane są przez autoryzowane serwisy na warunkach określonych przez producenta.

 7. Dla realizacji uprawnień wynikających z gwarancji Nabywca powinien wypełnić Formularz reklamacyjny, a następnie dostarczyć do serwisu Gwaranta sprzęt objęty gwarancją. W przypadku uznania zgłoszenia, Nabywca otrzyma email zwrotny z nadanym numerem RMA, oraz adresem, pod który należy odesłać reklamowane urządzenia. Firma Zintronic deklaruje zwrócić koszty wysyłki paczki do serwisu Gwaranta w kwocie do 12,99 zł oraz pokryć koszty wysyłki zwrotnej w przypadku, gdy Reklamacja zostanie uznana, a Klient przedstawi dowód zakupu nadanej przesyłki (paragon, potwierdzenie przelewu). 

 8. Zgłoszenie serwisowe (nadany numer RMA) ważne jest przez 7 dni roboczych i w tym czasie przesyłka musi dotrzeć do Gwaranta, pod rygorem nieodebrania.

 9. W ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się do dokonania naprawy wadliwego sprzętu, to jest do:
  • usunięcia wad powstałych z przyczyn tkwiących w sprzęcie,
     lub
  • wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad (o identycznych lub lepszych parametrach technicznych) lub zwrotu pieniędzy za zakupiony produkt, jeżeli dokonanie naprawy nie będzie
     możliwe lub jeżeli w ocenie Gwaranta dokonanie naprawy będzie wymagało poniesienia większych kosztów niż wymiana uszkodzonego sprzętu na wolny od wad.

 10. Ujawnione w okresie gwarancji wady uniemożliwiające eksploatację sprzętu zgodnie
  z przeznaczeniem będą bezpłatnie usunięte w najkrótszym możliwym terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od momentu dostarczenia sprzętu do Serwisu.
  W wyjątkowych przypadkach spowodowanych przez okoliczności niezależne od Gwaranta termin naprawy może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych.

 11. Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancji jest dostarczenie sprzętu do serwisu w stanie kompletnym tj. w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne wraz z pełnym wyposażeniem (zasilacz, okablowanie, anteny itp.).

 12. Bezwzględnie należy dołączyć:
  • oryginał lub kserokopię karty gwarancyjnej (wystawionej przez Gwaranta),
     lub
  • oryginał lub kserokopię faktury sprzedaży VAT (wystawionej przez Gwaranta),
     lub
  • oryginał lub kserokopię paragonu fiskalnego (wystawionej przez Gwaranta),
  • umieścić na zewnętrznej stronie paczki numer RMA reklamacji uzyskany po wypełnieniu formularza reklamacyjnego. 

 13. Gwarant zastrzega sobie prawo wycofania sprzętu z serwisu oraz odesłania go do Nabywcy na jego koszt, jeżeli Nabywca nie dotrzymał warunków wymienionych w pkt. 11 albo stan przesyłki odbiega od opisanego w załączonych dokumentach.

 14. Wszystkie uszkodzone podzespoły/części wymienione podczas naprawy stają się własnością Serwisu. 

 15. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Serwis może obciążyć Nabywcę kosztami serwisowymi (ekspertyza, testy, materiały, transport itp.).

 16. Wszelkie zmiany w treści Karty Gwarancyjnej są ważne jedynie wtedy, gdy dokonywane są przez Serwis.

 17. Z tytułu udzielonej gwarancji, Gwarant nie odpowiada za utratę spodziewanych korzyści
  i poniesionych kosztów wynikłych z użytkowania lub niemożności użytkowania zakupionego sprzętu.

 18. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady tkwiące w sprzęcie. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z:
  • uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad,
  • uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji
     i konserwacji sprzętu elektronicznego oraz wszystkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy lub stosowania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych,
  • uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami zewnętrznymi takimi jak np.: powódź, pożar, przepięcie linii energetycznej lub teletechnicznej, uderzeniem
     pioruna, itp.
  • uszkodzeń będących następstwem oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych i termicznych,
  • uszkodzeń będących następstwem zalania sprzętu jakimkolwiek płynem lub jego zanieczyszczeniem,
  • uszkodzeń powstałych z winy działania oprogramowania takiego jak: wirusy komputerowe, programy śledzące, dialery, konie trojańskie, itp.,
  • problemu niekompatybilności produktów między różnymi markami sprzętu.

 19. Gwarancja nie obejmuje problemów współpracy zakupionego sprzętu z urządzeniami
  i oprogramowaniem firm trzecich.

 20. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych oraz inne szkody powstałe na skutek awarii zakupionego sprzętu.

 21. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne i podzespoły podlegające naturalnemu zużyciu w czasie użytkowania sprzętu (akumulatory, baterie, bezpieczniki, wentylatory itp.), wymienne nośniki danych.

 22. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
  • naruszenia plomb lub nalepek gwarancyjnych (Gwaranta lub Producenta), a także naruszenia lub zatarcia nalepek zawierających kody i numery seryjne,

  • stwierdzenia uszkodzeń wynikających z sytuacji opisanych w pkt. 17,

  • wszelkich prób napraw i przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy,

  • instalowania alternatywnego oprogramowania (firmware),

  • utraty dokumentów potwierdzających zakup sprzętu,

  • upływu okresu gwarancji

 23. W sytuacji, gdy w przesłanym sprzęcie następuje zmiana kwalifikacji naprawy
  z gwarancyjnej na płatną z powodu zaistnienia przynajmniej jednego z przypadków wymienionych w punkcie 21, koszt naprawy uzależniony jest od usterki. Naprawy płatne wykonywane będą jedynie po otrzymaniu przez Gwaranta akceptacji przez Nabywcę kosztów naprawy. Klient zobowiązany jest przekazać Gwarantowi zawiadomienie o zaakceptowaniu kosztów naprawy w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania wyceny sporządzonej przez Gwaranta.

 24. Każdorazowo, naprawy pogwarancyjne objęte są koniecznością zapłaty przez Nabywcę 50 zł z VAT tytułem wykonania diagnozy i kosztów przesyłki w wysokości 15 zł z VAT (przy płatności przelewem) lub 20 zł z VAT (przy płatności za pobraniem). W przypadku zlecenia wykonania naprawy pogwarancyjnej, ww. koszty zawarte są w wynagrodzeniu z tytułu zrealizowanej naprawy.

 25. Gwarant nie wydaje duplikatów/odpisów wydanych kart gwarancyjnych oraz dokumentów Przyjęcia do serwisu (w przypadku osobistego dostarczenia sprzętu).

 26. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. We wszelkich sprawach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.